Gantirugi Pengajian

Menguruskan tuntutan gantirugi pengajian oleh Universiti terhadap kakitangan yang melanjutkan pelajaran dengan pembiayaan Universiti tetapi gagal menamatkan pengajian.