Pengenalan

Bahagian Perundangan bertanggungjawab untuk memberikan sokongan undang-undang kepada Universiti dan menguatkuasakan peraturan tatatertib Universiti berdasarkan skop dan bidang kuasa yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Universiti Pendidikan Sultan Idris 2012